Biblie

Jesus my english teacher

Miroslav Vančo
In stock

6,90 €

Product details

Publisher
Cat. number
19458
ISBN
9788057054795
Pages
31
Dimensions
30x21x1
Weight
220 g
Publication date
2024
Binding
mäkká zošitová

Description

Zrodil sa projekt na výuku angličtiny s názvom: Jesus My English Teacher – skrátene: JEMET.

Je možné, aby bol Ježiš učiteľom angličtiny, ako hovorí názov tohto projektu? Áno možné to je. Príbehy, ktoré sú zapísané v Biblii Nového zákona, parafrázované pre detského čitateľa a upravené do angličtiny pre začiatočníkov na jazykovú úroveň A1 so zrkadlovým prekladom do slovenčiny to umožňujú.

Prvý zväzok: Tucet podobenstiev pre deti

Táto publikácia (časť A) by mala poslúžiť ako bohato ilustrovaná čítanka na praktizovanie angličtiny prostredníctvom novozákonných príbehov z Biblie.

Parafrázované texty príbehov sú prispôsobené detskému čitateľovi . Nie sú určené len na jedno prečítanie, ale na opakované čítanie, kým si dieťa text neosvojí tak, že je schopné ho z pamäti voľne (alebo i doslovne) interpretovať. Aj biblické texty kresťania nečítajú len raz v živote, ale napríklad v liturgii sa ich čítanie znova a znova opakovane predkladá. A tak popri učení sa angličtiny je tu pre veriaceho kresťana pridaný i duchovný rozmer . K tomu napomôže i modlitba na začiatku čítanky, ktorú možno praktizovať pred každým čítaním.

Publikácia však nie je určená len pre veriacich kresťanov. Biblické príbehy tu slúžia ako modelový text na obohatenie slovnej zásoby a získanie praktickej zručnosti v interpretovaní príbehov v angličtine. Biblia, tak isto ako aj grécka alebo rímska mytológia sú súčasťou kultúrneho dedičstva Európy, a tak poznanie týchto príbehov je súčasťou všeobecného literárneho vzdelania. Poznanie poučných príbehov (podobenstiev) Biblie, nepožaduje od čitateľa vieru v Krista, ako ani poznanie gréckych bájí nepožaduje uveriť v gréckych bohov.

Anglický text je dôsedne prispôsobený na jazykovú úroveň začiatočníka (A1). Paralelný preklad do slovenčiny umožňuje správne pochopenie textu. Pri preklade sa kladie účelovo väčší dôraz na doslovnosť významu zjednodušeného anglického textu, než na eleganciu prekladu.

Každé podobenstvo je obohatené o slovník so slovíčkami, ktoré sú v samotnom texte zvýraznené. Pri slovíčkach neuvádzame výslovnosť. So správnou výslovnosťou pri čítaní môže pomôcť vyučujúci v škole, alebo rodič doma. K dispozícii sú tiež zvukové nahrávky textu, ktoré by v tom mohli byť nápomocné. Je užitočné si slovíčka z každej kapitoly ručne vypisovať do zošita, čo má veľký vplyv na ich zapamätanie. Ak sa v texte vyskytne iné neznáme slovíčko , než tie, čo uvádzame, je možné mu porozumieť z kontextu slovenského prekladu, prípadne vyhľadať na internete a dopísať do zošita. V online dokumente, ktorý otvoríte oskenovaním QR kódu, dávame k dispozícii tiež kompletný slovník k tejto publikácii. Jedná sa približne o 300 slov, vrátane výslovnosti. Pri testovaní použitých textov so žiakmi 8. ročníka ZŠ vyplynulo, že títo mali ešte určité medzery v používaní minulého času, hlavne u nepravidelných slovies. Tak sme dodatočne pridali na koniec tejto čítanky zoznam všetkých použitých slovies (nielen tých nepravidelných) v anglickom texte, v prítomnom čase i v oboch tvaroch minulého času, vrátane slovenského prekladu.

Odporúčaný postup pri učení : Text príbehu je dobré si niekoľkokrát nahlas prečítať s použitím správnej výslovnosti a v prítomnosti osoby, ktorá môže s výslovnosťou dieťaťu pomôcť, prípadne s vypočutím audio textu, ktorý je k dispozícii, ako uvádzame ďalej. Potom sa dieťa pokúsi o preklad. Pri tom si môže pomôcť priloženým slovníkom, ako aj slovenským paralelným textom červenej farby. Keď si prekladanie dostatočne osvojí, slovenský text si prekryje a niekoľko krát si ho preloží už bez podpory červeného textu. Ďalšou fázou je, že si prekryje anglický text a prekladá opačne, zo slovenského textu do angličtiny. Pokiaľ už ani to nebude robiť problém, možno pomocou priloženej brožúrky (časť B) s názvom „Test“ odpovedať na otázky k jednotlivým príbehom. Poslednou etapou učenia bude: anglický text interpretovať spamäti, či už voľne, alebo od slova do slova. Ideálnym naplnením cieľa projektu JeMET bude, ak dieťa dokáže ktorékoľvek z 12 podobenstiev z tohto malého študijného textu na vyzvanie vyrozprávať po anglicky.

Projekt “Jesus – My English Teacher” (JeMET) by mal byť sériou z viacerých zväzkov. Jej prvý zväzok má názov: “ Tucet podobenstiev pre deti ” a obsahuje dvanásť Ježišových podobenstiev. Predpokladaný nasledujúci zväzok bude: “ Tucet Ježišových zázrakov”.

Cieľovou skupinou na používanie tohto diela sú žiaci 6.-9. ročníka ZŠ, ale i starší študenti angličtiny, ktorí si chcú zdokonaľovať svoju znalosť angličtiny na biblických príbehoch. Pokročilí môžu využiť štandardné anglické preklady Biblie (neparafrázované) a čítať ich paralelne so slovenským prekladom. Na platformách Android i iOS je na to napr. použiteľná aplikácia MyBible.

Aktuálne informácie o tomto projekte nájdete, ak si oskenujete QR kód na zadnej strane obálky. Tam sa dozviete aj o novších zväzkoch tejto série, postupne ako budú zverejňované, o možnostiach ich objednania, či o zvukových nahrávkach k textom, ktoré sú čitateľovi k dispozícii online.

 

Customers who bought this item also bought