Biblie

Teologický slovník | pre učiteľov, katechétov a zborových pracovníkov

Imrich Peres , Pavel Procházka
In stock

24,20 €

Product details

Cat. number
19141
ISBN
9788096856572
Pages
308
Dimensions
21 x 14,8 x 2,3 cm
Weight
505 g
Publication date
2020
Binding
hardcover

Description

Tento Teologický slovník pre učiteľov, katechétov a zborových pracovníkov a laikov chce mať za cieľ slúžiť ako pomoc pre orientáciu v základných náboženských a teologických pojmoch, témach, otázkach a výpovediach. Tým je daná aj cieľová skupina, ktorej sa chcú prihovoriť autori, ponúkajúci v tomto slovníku svoju teológiu, ako ju spoznávajú a prijímajú z reformačných tradícií, avšak bez dogmatického zaťaženia - napriek tomu, že pri zostavovaní slovníka použili široké spektrum slovníkových predlôh a príručných kníh uvedených v zozname literatúry, aby zozbierané a odborne uvedené údaje zodpovedali dnešnému štandardu slovníkových informácií.

Autori

Prof. PhDr. ThDr. PaedDr. Imrich Peres, PhD. (*1953) študoval teológiu v Prahe a v Debrecíne, potom si doplnil štúdium na Filozofickej fakulte UK v Bratislave u prof. Jána Perháča (PhDr.) a teológiu a epigrafiku na švajčiarskej univerzite v Berne, pod rúškom ktorej sa aj habilitoval z teológie (Griechische Grabinschriften und neutestamentliche Eschatologie, Tübingen, 2002). Svoje doplnené štúdium využil aj pri habilitácii z pedagogiky na PF UMB v Banskej Bystrici (Aspekty výchovy a vzdelávania v antike a v spisoch Nového zákona, Banská Bystrica-Bratislava, 2002). V roku 2008 bol menovaný profesorom na Reformovanej Univerzite v Debrecíne. Pôsobil ako duchovný v Bratislave a zároveň na viacerých univerzitách doma i v zahraničí, pričom garantoval študijné programy z teológie a pedagogiky, v čom aktívne pôsobí aj naďalej. V súčasnosti pôsobí na Reformovanej univerzite v Debrecíne a Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave. Dokončuje aj medzinárodný projekt o tzv. gréckej eschatológii a epitafných textoch, ktorý vedie na Univerzite v Zürichu (Alltagsleben der Griechen im Licht der antiken Grabinschriften). Publikoval viac monografií a veľa vedeckých a odborných štúdií, na ktoré eviduje množstvo zahraničných ohlasov.

Prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD. (*1951) magisterské teologické vzdelanie získal v Prahe na Komenského evanjelickej bohosloveckej fakulte (1971-1976). Postgraduálne štúdium absolvoval na ekumenickom inštitúte vo švajčiarskom Chateau de Bossey (1980-1981). Doktorandské štúdium absolvoval na Husitskej teologickej fakulte UK v Prahe (1994-1999). Za docenta sa habilitoval na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici (Teologické princípy v cirkevnej edukáci, 2002). Za profesora bol vymenovaný v roku 2010 po úspešnom inauguračnom konaní na Filozofickej fakulte UKF v Nitre. Pôsobil ako duchovný v Evanjelickej cirkvi metodistickej. Založil a doteraz riadi Inštitút vzdelávania ECM v ČR a SR. Ako vysokoškolský učiteľ pôsobí od založenia katedry teológie a katechetiky na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici v roku 1993 až doteraz. Garantuje študijný program teológie vo všetkých troch stupňoch, je tiež hlavným garantom habilitácií a inaugácií. Venuje sa aplikovanej teológii. Publikoval 14 knižných titulov a vyše tristo odborných článkov doma i v zahraničí.

 

Recenzenti

Prof. ThDr. Anton Tyrol, PhD. (Teologická fakulta Ružomberskej univerzity)

Doc. PaedDr. Katarína Valčová, PhD. (Evanjelická bohoslovecká fakulta UK v Bratislave)

Z úvodu

Záber slovníka je zvolený tak, aby v rozmedzí zvládnuteľných hesiel (je ich okolo 650) sa najviac pozornosti venovalo biblickým pojmom, s rozhliadnutím sa aj na príbuzné oblasti biblickej teológie tak, aby sa do pozornosti dostali informácie, ktoré môžu pomôcť pri lepšej orientácii v cirkvi, v kresťanskej edukácii, na pedagogickej úrovni i v spoločnosti.

Tu predkladaný Teologický slovník vychádza z viacerých pohnútok a skúseností, ktoré tejto tvorbe predchádzali. Autori, dlhé roky pôsobiaci jednak ako duchovní v cirkvi, ale aj ako vysokoškolskí pedagógovia na teologických a aj na pedagogických fakultách viacerých univerzít, sa stretávali s mladými ľuďmi a aj s pedagógmi, ktoí by v dôsledku svojho postavenia boli radi siahli po literatúre, ktorá by nebola vedecky zaťažená alebo príliš rozsiahlo odborne kódovaná, ale poskytovala by im dobré prehľadné základné informácie o Bohu, Biblii, viere, cirkvi, spáse a o mnohých teologických či náboženských námetoch, ako ich potrebovali mať v prehľade pri svojej práci, službe alebo pre vlastnú vnútornú potrebu...

Customers who bought this item also bought