Teologický slovník

pre učiteľov, katechétov a zborových pracovníkov

In stock

Product details

Catalogue number: 19141
ISBN: 9788096856572
Pages: 308
Dimensions: 21 x 14,8 x 2,3 cm
Weight: 505 g
Publication date: 2020
Binding: Hardcover
Language: Slovak

Description

Tento Teologický slovník pre učiteľov, katechétov a zborových pracovníkov a laikov chce mať za cieľ slúžiť ako pomoc pre orientáciu v základných náboženských a teologických pojmoch, témach, otázkach a výpovediach. Tým je daná aj cieľová skupina, ktorej sa chcú prihoviť autori, ponúkajúci v tomto slovníku svoju teológiu, ako ju spoznávajú a prijímajú z reformačných tradícií, avšak bez dogmatického zaťaženia - napriek tomu, že pri zostavovaní slovníka použili široké spektrum slovníkových predlôh a príručných kníh uvedených v zozname literatúry, aby zozbierané a odborne uvedené údaje zodpovedali dnešnému štandardu slovníkových informácií.

Autori

Prof. PhDr. ThDr. PaedDr. Imrich Peres, PhD. (*1953) študoval teológiu v Prahe a v Debrecíne, potom si doplnil štúdium na Filozofickej fakulte UK v Bratislave u prof. Jána Perháča (PhDr.) a teológiu a epigrafiku na švajčiarskej univerzite v Berne, pod rúškom ktorej sa aj habilitoval z teológie (Griechische Grabinschriften und neutestamentliche Eschatologie, Tübingen, 2002). Svoje doplnené štúdium využil aj pri habilitácii z pedagogiky na PF UMB v Banskej Bystrici (Aspekty výchovy a vzdelávania v antike a v spisoch Nového zákona, Banská Bystrica-Bratislava, 2002). V roku 2008 bol menovaný profesorom na Reformovanej Univerzite v Debrecíne. Pôsobil ako duchovný v Bratislave a zároveň na viacerých univerzitách doma i v zahraničí, pričom garantoval študijné programy z teológie a pedagogiky, v čom aktívne pôsobí aj naďalej. V súčasnosti pôsobí na Reformovanej univerzite v Debrecíne a Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave. Dokončuje aj medzinárodný projekt o tzv. gréckej eschatológii a epitafných textoch, ktorý vedie na Univerzite v Zürichu (Alltagsleben der Griechen im Licht der antiken Grabinschriften). Publikoval viac monografií a veľa vedeckých a odborných štúdií, na ktoré eviduje množstvo zahraničných ohlasov.

Prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD. (*1951) magisterské teologické vzdelanie získal v Prahe na Komenského evanjelickej bohosloveckej fakulte (1971-1976). Postgraduálne štúdium absolvoval na ekumenickom inštitúte vo švajčiarskom Chateau de Bossey (1980-1981). Doktorandské štúdium absolvoval na Husitskej teologickej fakulte UK v Prahe (1994-1999). Za docenta sa habilitoval na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici (Teologické princípy v cirkevnej edukáci, 2002). Za profesora bol vymenovaný v roku 2010 po úspešnom inauguračnom konaní na Filozofickej fakulte UKF v Nitre. Pôsobil ako duchovný v Evanjelickej cirkvi metodistickej. Založil a doteraz riadi Inštitút vzdelávania ECM v ČR a SR. Ako vysokoškolský učiteľ pôsobí od založenia katedry teológie a katechetiky na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici v roku 1993 až doteraz. Garantuje študijný program teológie vo všetkých troch stupňoch, je tiež hlavným garantom habilitácií a inaugácií. Venuje sa aplikovanej teológii. Publikoval 14 knižných titulov a vyše tristo odborných článkov doma i v zahraničí.

Recenzenti

Prof. ThDr. Anton Tyrol, PhD. (Teologická fakulta Ružomberskej univerzity)

Doc. PaedDr. Katarína Valčová, PhD. (Evanjelická bohoslovecká fakulta UK v Bratislave)

Z úvodu

Záber slovníka je zvolený tak, aby v rozmedzí zvládnuteľných hesiel (je ich okolo 650) sa najviac pozornosti venovalo biblickým pojmom, s rozhliadnutím sa aj na príbuzné oblasti biblickej teológie tak, aby sa do pozornosti dostali informácie, ktoré môžu pomôcť pri lepšej orientácii v cirkvi, v kresťanskej edukácii, na pedagogickej úrovni i v spoločnosti.

Tu predkladaný Teologický slovník vychádza z viacerých pohnútok a skúseností, ktoré tejto tvorbe predchádzali. Autori, dlhé roky pôsobiaci jednak ako duchovní v cirkvi, ale aj ako vysokoškolskí pedagógovia na teologických a aj na pedagogických fakultách viacerých univerzít, sa stretávali s mladými ľuďmi a aj s pedagógmi, ktoí by v dôsledku svojho postavenia boli radi siahli po literatúre, ktorá by nebola vedecky zaťažená alebo príliš rozsiahlo odborne kódovaná, ale poskytovala by im dobré prehľadné základné informácie o Bohu, Biblii, viere, cirkvi, spáse a o mnohých teologických či náboženských námetoch, ako ich potrebovali mať v prehľade pri svojej práci, službe alebo pre vlastnú vnútornú potrebu...

Reviews

This title has no reviews. Be the first to add a review!

100
Reviewing rules

We are grateful for each review, as it helps our customers when considering purchases in our online shop. Each review needs to be approved before being posted which usually takes up to 24 hours.

Reviewers should refrain from:

  • vulgarisms or offensive language
  • HTML characters or URL links
  • abetting customers to competitors
  • opinions and beliefs insignificant for the customer in the process of purchasing

Customers who bought this item also bought

24,20 €