Mlýn

View

Když obchází lev řvoucí

První Petrova rozebírá poměrně prakticky naši životní situaci a orientaci ve světě a dělá to tak, že to podstatné odvozuje vždy od Krista a naši situaci domýšlí jako následování Krista. Autor epištoly mluví k (právě) pokřtěným a vysvětluje...

In stock See more...

7,10 €

Od Mojžíše k novému Jeruzalému

Uspořádal Jan Roskovec. Svojimi výkladmi prispeli: František Ábel, Filip Čapek, Jan Štefan, Jan Roskovec, Jaroslav Brož, Pavel Eder, Ondřej Macek, Petr Mareček, David Cielontko, Mireia Ryšková

In stock See more...

6,90 €

Zachránit lidi od hříchu

Mistr Jan Hus nevypracoval ucelený etický systém. Kniha katolického teologa D. Opatrného se skrze zdroje, z nichž Hus čerpal, snaží vstoupit do myšlení, které formovalo jeho činy. Hus rozhodně nepovažoval teologii za abstraktní vědu odtržen...

In stock See more...

7,50 €

Pavel z Tarsu

 Tato kniha se snaží  dopátrat se původního smyslu apoštolových myšlenek, které učí, že podstata křesťanské víry není v mravním zákoníku ani v recitaci vyznání víry, ale v přijetí pohledu na sebe i na druhé, tak jak jej nabízí Bůh.

In stock See more...

6,90 €

Úvod do Starého zákona

Kolektivní dílo autorů, kteří se Starému zákonu věnují na protestantských i katolických univerzitách a i institutech zejména ve Švýcarsku a ve Francii. Úvod postupně probírá jednotlivé knihy (stavbu a obsah, vznik a utváření, témata a otázk...

In stock See more...

29,00 €

Markovo evangelium 1 – 8

Záměrem této knihy Jiřího Mrázka je sledovat Markovo vyprávění právě jako příběh. I když text tohoto evangelia znáte a ledacos jste o něm četli, tato kniha vám poskytne spoustu podnětů k přemýšlení a možná i nějaké překvapení.

In stock See more...

6,30 €

Budu s tebou ...

Kniha P. Bukowského se od roku 1994 dočkala už šesti vydání a představuje přelomové dílo německé pastýřské péče druhé poloviny 20. století. Pomocí řady konkrétních příkladů autor ukazuje, jak lze vnést biblický příběh či myšlenku do rozhovo...

In stock See more...

6,00 €

Věty křesťanské víry

V této knížce jsou stručně vyloženy základní věty křesťanského jazyka: Apoštolské vyznání víry, Otčenáš a desatero. Ty pak doplňuje vysvětlení, co je křest a večeře Páně. (Zdroj: Nakladatelství Mlýn)

In stock See more...

6,30 €

Skrytý Bůh

Některé biblické texty líčí Boha skutečně podivně: utopil své stvoření v potopě, žádá Abrahama, aby obětoval jediného syna, nechá zemřít prvorozené v Egyptě, nelítostně trestá Izraelce křepčící kolem zlatého telete... V pruběhu dějin spoust...

In stock See more...

5,50 €

Zapovězené žalmy

Biblickým žalmum se v tradici přezdívá Písně chvály. Ve skutečnosti však navzdoru názvu sbírka žalmu neobsahuje jen chvály. Naopak, převládají spíš nářky a modlitby úzkosti. Více než zpěvum chval a vděčnosti, jež čtenáři většinou duvěrně z...

In stock See more...

4,80 €

Vznešený Teofile

Lukášovo evangelium a Skutky apoštolů jsou patrně dílem jednoho autora, jenž se pokusil přiblížit základy křesťanské víry lidem, kteří nebyli příliš obeznámeni se starozákonními tradicemi. V tom jsou nám ostatně blízcí. Kniha P. Pokorného s...

In stock See more...

4,80 €

Podobenství v kontextu Matoušova evangelia

Kniha se zabývá Ježíšovými podobenstvími a analyzuje význam, který dostávají zasazením do širšího celku evangelia. (Zdroj: Nakladatelství Mlýn)  

In stock See more...

7,20 €

Vyprávění a právo v knize Exodus

Hranice, vztah a rozdíly mezi vyprávěním a právními texty v knize Exodus (právo ve vyprávění, pesachové kapitoly, řeč sinajského práva, Desatero, Kniha smlouvy…). (Zdroj: Nakladatelství Mlýn)   *Tovar nie je určený pre komisionálny preda...

In stock See more...

7,20 €

Hebrejská Bible, její kánon a možnosti výkladu

Předmětem této práce je kánon Hebrejské Bible jako interpretační možnost; autor téma rozvádí na pozadí díla dvou významných postav druhé poloviny dvacátého století, Brevarda S. Childse a Jamese A. Sanderse. (Zdroj: Nakladatelství Mlýn)  ...

In stock See more...

9,50 €

Filosofie jako brána k teologii

Kniha předkládá průřez dějinami filosofie z pohledu teologa. Nejedná se však o úvod do filosofie náboženství, nýbrž o základní vhled do Platonovy argumentace, do aristotelské tradice v teologii Tomáše Akvinského a do střetu moderní filosofi...

In stock See more...

6,80 €

Bláznovství víry podle Jakuba

Jakubova epištola má pověst spisu, který zdůrazňuje (dobré) skutky a protiřečí tím dopisům apoštola Pavla. „Víra bez skutků je mrtvá“ – ta věta je známá, a přece trochu nejasná: o jakých skutcích je tu přesně řeč? Nepodkládám Jakubovi něco...

In stock See more...

4,10 €

Teologie Nového Zákona

Tato kniha se pokouší zachytit základní zvěst Nového zákona v její rozmanitosti, závažnosti, jedinečnosti i pluralitě. Teologie Nového zákona se stala v posledních desetiletích téměr historickou disciplínou: zabývá se vyjádřeními křesťanské...

In stock See more...

12,80 €

Lukášovská podobenství

Kniha Lukášovská podobenství volně navazuje na výklady Ježíšových podobenství, která zapsal evangelista Matouš (O kozlech, ovcích a lidech). Tentokrát autor zkoumá, jakým způsobem pracuje s podobenstvími evangelista Lukáš: jak je zařazuje d...

In stock See more...

7,20 €

Umučení Polykarpa a pašijní příběh

Umučení Polykarpa (List církve ve Smyrně církvi ve Filomelou) je zpráva o mučednické smrti Polykarpa (ca 155), žáka apoštolů a smyrenského biskupa. Tato směs narativních a parenetických prvků se stala vzorovým textem vnikajícího martyrologi...

In stock See more...

7,20 €

Úvod do biblické didaktiky

První biblická didaktika v českém jazyce: uvádí do základní nábožensko-pedagogické diskuse a poskytuje cenné podněty k výuce. Přeložil L. Beneš, P. Gallus, O. Kolář, O. Macek a T. Landová–Vejnarová. (Zdroj: Nakladatelství Mlýn)  

In stock See more...

9,50 €

Den se přiblížil

Esej evangelického teologa o základním smyslu křesťanství a o jeho dějinné situaci. Doslov napsala (z hlediska „katoličky jiné generace a jiného zaměření“) Lenka Karfíková. (Zdroj: Nakladatelství Mlýn)  

In stock See more...

4,80 €

Místo svobody

Co je vlastně svoboda v křesťanském pojetí a co to znamená v praxi – proč zahrnuje i přestupek, jak vstupuje do služby druhým a otevírá rozhovor, jak vytváří nový typ autority a vede k přijímání rizika... Z francouzštiny přeložil Jan Sokol...

In stock See more...

2,50 €

Milost v patristice

Kniha je dielom kolektívu autorov, ktorí píšu o týchto témach: MIROSLAV ŠEDINA: Charis a Charitky: od Hésioda k Filónu Alexandrijskému JIŘÍ MRÁZEK: Milost v deuterokanonické a intertestamentární literatuře MATYÁŠ HAVRDA: Milost jako po...

In stock See more...

9,60 €

Milost podle Písma a starokřesťanských autorů

Kniha je dielom kolektívu autorov, ktorí píšu o týchto témach: Martin Prudký: Hospodin, »Bůh milostivý« & Izrael, lid »z boží milosti« Jan Roskovec: Pojem milosti v pavlovském okruhu Nového zákona Petr Pokorný: Markovo evangelium a luk...

In stock See more...

6,80 €

Show more ...
  • 1
  • 2