Katolícke biblické dielo

View

Studia Biblica Slovaca 2005

Ročenka zameraná na skúmanie Biblie predovšetkým zo stránky filologickej, historickej, exegetickej a teologickej. Obsahuje zaujímavé odborné články, poznámky, abstrakty a recenzie. Názvy tém sú uvedené v obsahu.

In stock See more...

1,00 €

Komentár k Jakubovmu listu

Autor tejto publikácie predstavil komentár k Jakubovmu listu. Kniha sa delí na dve hlavné časti. V jej prvej časti sa autor zameral na všeobecné informácie o tomto novozákonnom spise. Približuje dobu a miesto vzniku, literárny žáner, štýl a...

In stock See more...

7,00 €

Zákonník, ktorý sa stal učeníkom nebeského kráľovstva

Publikácia približuje Matúšovo evanjelium. Názov knihy vystihuje implicitného autora a prvých poslucháčov – čitateľov evanjelia. Autorom evanjelia bol Žid, zakorenený v tradícii otcov, a z tohto zorného uhla predstavuje Ježiša – Mesiáša a j...

In stock See more...

11,00 €

Skutky apoštolov, cesta Slova

Výstižný názov publikácie upriamuje našu pozornosť na to, že viac ako o cesty apoštolov, ide o cestu samotného Slova, ktoré sa z Jeruzalema šíri malou Áziou, Európou, až sa dostáva do srdca rímskeho impéria, do Ríma. Tak ako v predošlých p...

In stock See more...

11,00 €

Evanjelium pocestného

Kniha je teologickým prierezom tretieho synoptického evanjelia. Známy taliansky biblista Massimo Grilli je autorom aj dvoch predchádzajúcich publikácií KBD, v ktorých sa venuje Markovmu a Matúšovmu evanjeliu. Podobne aj táto kniha je prepis...

In stock See more...

13,00 €

Paradox a tajomstvo

Paradox a tajomstvo sú dva pojmy, ktoré úzko súvisia so životom Ježiša a vierou. Tvoria tematickú niť a prizmu, cez ktorú autor knihy číta a interpretuje Markovo evanjelium. Od počiatočného paradoxu a tajomstva, kedy je Boží syn pokúšaný na...

In stock See more...

11,00 €

Múdrosť, ktorá hľadá Boha

Naše zaužívané vyjadrenia "Jóbove zvesti", "Nič nové pod slnkom" alebo "Všetko má svoj čas" vlastne pochádzajú z Biblie. Sú súčasťou výnimočných spisov, ktoré sa zvyknú označovať názvom múdroslovná literatúra. Patrí do nej Kniha prísloví,...

In stock See more...

7,90 €