Biblie

Grécka čítanka pre teológov

Peter Málik
In stock

8,00 €

Product details

Publisher
Cat. number
19272
ISBN
9788089492350
Pages
90
Dimensions
30x21x0,7
Weight
280 g
Publication date
2022
Binding
mäkká brožovaná

Description

Hlavným cieľom tejto čítanky je premostiť znalosť základov gréčtiny a prácu s reálnymi gréckymi textami, s ktorými sa študent teológie stretne počas štúdia alebo v neskoršej cirkevnej či akademickej praxi. Preklenutie tejto problematickej fázy facilituje učebnica dvomi spôsobmi, a to pestrou selekciou kratších textov a didaktickými anotáciami. Anotácie pozostávajú z glosárov slovnej zásoby ku každému textu a gramatických analýz zložitejších tvarov. K slovnej zásobe sú uvedené lexémy, ktoré sa v štandardnom kritickom texte Novej zmluvy vyskytujú menej ako desaťkrát. Keďže čítanka je primárne mienená pre študentov teológie, selekcia textov pozostáva hlavne z novozmluvných pasáží, výberu piatich pasáží zo Septuaginty, ako aj troch neskorších ranokresťanských textov. Na spestrenie sú do antológie zaradené aj pasáže zo štyroch rukopisných verzií Evanjelia podľa Jána. Tak získa študent skúsenosť s gréckym textom z obdobia pred vynálezom kníhtlače so všetkým, čo to obnáša: text bez medzier, interpunkcie a diakritiky s variantnými čítaniami a pisárskymi omylmi... Študent obohatený touto skúsenosťou bude lepšie pripravený na prácu s kritickým aparátom pri exegéze Novej zmluvy.

 

Peter Málik, PhD. (Cambridge), je odborný asistent na Katedre teológie a katechetiky Univerzity Matej Bela v Banskej Bystrici a vedecký pracovník na Kirchliche Hochschule Wuppertal. Venuje sa textovej kritike, gréckym a koptským rukopisom Novej Zmluvy a edičnej činnosti.

Customers who bought this item also bought