Karl Rahner

Karl Josef Erich Rahner SJ (*1904, Freiburg im Breisgau, Nemecko – † 1984, Innsbruck, Rakúsko) bol nemecký katolícky teológ.Karl Rahner je považovaný za jedného z najvýznamnejších teológov 20. storočia. Aktívne podporoval otvorenie sa katolíckej teológie mysleniu 20. storočia. Jeho teológia ovplyvnila aj Druhý vatikánsky koncil, ktorý pomáhal pripravovať. Rahner bol ovplyvnený viacerými významnými mysliteľmi a podnietený svojím štúdiom u Martina Heideggera, sa pokúsil o syntézu teologickej tradície s myslením moderny. Rozvinul tzv. transcendentálnu teológiu postavenú na základe určitej transcendentálnej skúsenosti.

Rahner bol spoluvydavateľom druhého vydania Lexikon für Theologie und Kirche (Teologický a cirkevný lexikón). Mal výrazný vplyv na celú katolícku teológiu v nemecky hovoriacich krajinách. Rahner patril k výrazným kritikom neporiadkov vo vnútri katolíckej cirkvi, podporoval medzinárodnú teologickú komunikáciu a nabádal na dialóg s prírodnými vedami a marxizmom.

Rahner vyrastal v tradičnom katolíckom prostredí. V roku 1922 vstúpil Karl Rahner do Spoločnosti Ježišovej. V rokoch 1924 až 1933 študoval filozofiu a katolícku teológiu. Za kňaza bol vysvätený v roku 1932. Rahner sa zúčastňoval na seminároch Martina Heideggera, o ktorom sa neskôr vyjadril, že „v živote stretol veľa majstrov hovoreného slova, ale len iba jedného, ktorý si zaslúži byť nazvaný učiteľ – a je to práve Martin Heidegger. Predstavení Spoločnosti Ježišovej ho povolali na miesto docenta teológie, a tak v roku 1936 odišiel do Innsbrucku, kde ešte v tom istom roku obhájil doktorát a kde sa v roku aj 1937 habilitoval. Stal sa z neho docent dogmatiky a začal rozsiahlu akademickú činnosť. Už v roku 1937 prednášal na Salzburger Hochschulwochen. Tieto jeho prednášky boli v roku 1941 publikované pod názvom Hörer des Wortes (Poslucháči slova). V roku 1939 uverejnil freiburskú prácu Geist in Welt (Duch vo svete) a rozsiahle dielo Aszese und Mystik in der Väterzeit (Askéza a mystika v dobe cirkevných otcov). Ešte v roku 1937 bola uverejnená jeho prvá zbierka modlitieb a meditácií pod názvom Worte ins Schweigen (Slová do ticha).

V rokoch 1944 až 1945 žil v Dolnom Bavorsku, kde pôsobil v pastorácii vo viacerých farnostiach. V rokoch 1945 až 1949 vyučoval a kázal v Mníchove. Ako docent dogmatiky prednášal aj na Jezuitskej vysokej škole v Pullachu. Od roku 1949 prednášal na znovu obnovenej teologickej fakulte Canisianum v Innsbrucku ako profesor dogmatiky a dejín dogiem. Práve tu vzniklo veľké množstvo článkov, prednášok a prác, ktoré sa stali základom jeho hlavného teologického diela – Schriften zur Theologie (Teologické spisy). Vytvoril spolu 14-zväzkový Lexikon für Theologie und Kirche, 2. Aufl. (Teologický a cirkevný lexikón, 2. vydanie), 5-zväzkovú Handbuch der Pastoraltheologie (Príručka pastorálnej teológie). Jeho zbierka pastorálne teologických príspevkov Sendung und Gnade (Poslanie a milosť) z roku 1959, preložená do mnohých európskych jazykov, ho urobila celosvetovo známym.

Od roku 1961 sa venoval štúdiu podkladov pre v tom čase plánovaný Druhý vatikánsky koncil ako spolupracovník kardinála Königa. Rahner mal veľkú zásluhu na príprave Druhého vatikánskeho koncilu, osobitne významné boli jeho príspevky k Učeniu o Zjavení a znovuzavedeniu trvalého diakonátu.

V roku 1964 bol Rahnerovi udelený prvý čestný doktorát (celkovo ich dostal 15). Prednášal takmer vo všetkých európskych krajinách. Vďaka svojmu úsiliu o mier a dialóg medzi rozličnými svetonázormi mohol aj v časoch studenej vojny prednášať tiež v mnohých krajinách východného bloku.Viackrát prednášal v USA, Kanade a Škandinávii. Aktívne sa podieľal na podujatiach Görres-Gesellschaft, ktorá sa zameriavala na podporu dialógu teológie a prírodných vied.Od roku 1967 až do emeritovania v roku 1971 bol profesorom dogmatiky a dejín dogiem na Westfälische Wilhelms-Universität v Münsteri.

View

Novou odvahu k ctnosti

Zamyšlení předních křesťanských teologů a filosofů nad vzácnými lidskými postoji a vlastnostmi (občanská odvaha, trpělivost, humor, lidskost, otevřenost, pomoc v nouzi). (Zdroj: vydavateľstvo Vyšehrad)

See more...

3,70 €

Out of stock

Teologický slovník

Druhé, revidované vydání Rahnerova slovníku zahrnuje více než 600 hesel. (Zdroj: ivysehrad.cz)

See more...

18,30 €

Out of stock

Teologický slovník

Druhé revidované vydání Rahnerova slovníku zahrnuje více než 600 hesel. Touto knihou se dostává k českému čtenáři souborný přehled teologie, který zpracoval jeden z nejvýznačnějších katolických teologů 20. století Karl Rahner (1904 – 1984)...

In stock See more...

8,00 €