Jiří Beneš

V roce 1986 absolvoval Komenského evangelickou bohosloveckou fakultu v Praze, v r. 1988 Teologický seminář Církve adventistů sedmého dne v Praze a roku 1997 získal titul doktora teologie na Evangelické teologické fakultě UK v Praze za práci "Exodus 28 a 39. Příspěvek k exegezi kultických látek." V současnosti je vedoucím katedry biblistiky a judaistiky na Husitské teologické fakultě.

Jiří Beneš je žákem prof. Jana Hellera (zemřel 15. ledna 2008). Spolu s ním i publikoval knihu "Poutní písně", která obsahuje výklad Žalmů 120 až 134. Sám pak vydal postilu v "V moci Slova", úvahy "Ozvěny Izajášova volání" (novozákonní reflexe Izajášova textu), skriptum "Dvanáctka" (příručka ke studiu dvanáctí tzv. Malých proroků ve Starém zákoně) a výklad desatera ("Desítka").

Jiří Beneš přednáší, publikuje v různých periodikách a popularizuje Starý zákon na Českém rozhlase.

 

View

Pláč Jeremjášův

Autor knihy doc. Jiří Beneš, Th.D. se v této monografii věnuje podrobnému výkladu krátké starozákonní knihy nazvané Pláč Jeremjášův. Jde o mudroslovný text, jímž se Židé vyrovnávali se zkušeností exilu, a je proto důležitý pro pochopení myš...

In stock See more...

19,90 €

Dvanáctka

Známý starozákonník Jiří Beneš se mnohokrát osvědčil v roli "hospodáře, který vynáší ze svého pokladu nové i staré". I ve své knize, věnované dvanácti malým prorokům, jako moudrý učitel "otevírá Písmo", jež se tak stává živým oslovením, uka...

In stock See more...

12,50 €

Kniha o Bohu soudci

Jsem rád, že mi výklad Jiřího Beneše umožnil zaslechnout poselství knihy Daniel nově a se silným akcentem naděje. Byl jsem s Danielovými texty konfrontován v době mého mládí, kdy nás posilovaly při modlitbách za věřící v komunistických krim...

In stock See more...

10,90 €

Jozue

Monografie obsahuje výklad hebrejského textu knihy Jozue a je koncipována jako studijní pomůcka k pozornému čtení Bible tak, aby byl text dostupný běžnému čtenáři vybavenému základní znalostí z četby Starého zákona. Soustředí se na klíčové...

See more...

10,00 €

Out of stock

Nevystižitelný Bůh?

Kniha obsahuje biblické rozhlasové pořady, které moderuje Petr Vaďura a byly odvysílány v letech 2004 – 2010 na vlnách Českého rozhlasu 3 – Vltava, Českého rozhlasu Plzeň a Trans World Radia – Rádia 7. Jedinečnost Benešova přístupu k biblic...

In stock See more...

12,30 €

Pradějiny

Prvních jedenáct kapitol Bible patří k nejznámějším biblickým pasážím. Není proto divu, že o příbězích popisujících stvoření, konflikt Kaina a Ábela, potopu a stavbu babylónské věže existuje tolik falešných domněnek a roztodivných inter...

In stock See more...

10,20 €